برنامه هفتگی خدماتی خانه

 

جارو کشیدن بردن زباله شستن ظروف   جمع کردن سفره   پخت غذا    
شام ناهار صبحانه شام ناهار
هفته ای یکبار هفته ای یکبار روزانه کیان -- -- بهنام -- شنبه
بهنام -- فرزاد کیان -- یکشنبه
بهنام فرزاد کیان فرزاد کیان دوشنبه
کیان بهنام فرزاد بهنام فرزاد سه شنبه
بهنام - نیما - فرزاد - کیان کیان - بهنام - نیما - فرزاد فرزاد - کیان - بهنام - نیما بهنام فرزاد کیان فرزاد کیان چهارشنبه
کیان بهنام فرزاد بهنام فرزاد پنج شنبه
فرزاد کیان بهنام کیان بهنام جمعه

 

فرزاد - کیان - بهنام - نیما

 

 

 

1390/1/26